CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ

Bằng việc đăng ký sử dụng ứng dụng kết nối vận tải đường bộ - Cần Vận Chuyển (Canvanchuyen.com), người sử dụng được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Chúng tôi (Canvanchuyen.com) có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại ứng dụng(website) Canvanchuyen.com. Chúng tôi khuyến nghị người dùng nên kiểm tra và thường xuyên xem lại các điều khoản và chính sách bảo mật để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới mình

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Dịch Vụ trước khi đăng ký và sử dụng bất kỳ tính năng của chúng tôi cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho người dùng trên website Canvanchuyen.com.
 
1. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế hoạt động này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Ứng dụng Canvanchuyen.com: Là ứng dụng(website) kết nối vận tải, giúp kết nối những người có nhu cầu tìm xe và tìm hàng.
Chủ hàng: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng.
Chủ xe: Là các tài xế, đơn vị vận tải. Là những chủ thể đã đăng ký, đồng ý và sử dụng ứng dụng Canvanchuyen.com.
Khách hàng: Bao gồm chủ hàng, chủ xe và các đơn vị vận tải tham gia vào Canvanchuyen.com
Đơn vị vận tải: Là tổ chức, cá nhân có khả năng cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 

2. Vấn đề bản quyền
Chính sách bản quyền của Canvanchuyen.com được thiết lập đi kèm với Điều khoản dịch vụ này. Khách hàng cam kết không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ mô tả, hình ảnh, thiết kế, nội dung thông tin, và các quyền sở hữu khác dưới tất cả mọi hình thức, truyền thông và công nghệ hiện hành hoặc được phát triển sau nà
Tất cả nội dung được bảo vệ theo luật pháp nước Việt Nam và Canvanchuyen.com là chủ sở hữu trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và điều chỉnh.
Canvanchuyen.com và chủ sở hữu bảo hộ bản quyền cho toàn bộ dịch vụ và nội dung khách hàng sử dụng. Trừ trường hợp được cho phép hoặc cấp bản quyền bằng văn bản từ Canvanchuyen.com, khách hàng không được copy, chỉnh sửa, xóa bỏ, thêm bớt, xuất bản, chuyển giao, mua bán, cho thuê hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào, từng phần hay toàn bộ nội dung của Canvanchuyen.com.
Việc khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là khách hàng được sở hữu bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với sản phẩm của chúng tôi hoặc nội dung mà khách hàng truy cập. Các điều khoản này không cấp cho khách hàng quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo nào được sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo dịch vụ của chúng tôi.
Liên quan đến việc khách hàng sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho khách hàng các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Khách hàng có thể chọn không nhận một số thông báo này.
 
3. Quy định chung
Khách hàng tham gia dịch vụ do Canvanchuyen.com cung cấp được quyền tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ pháp lý trong từng giao dịch cụ thể theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
Hàng hóa được yêu cầu vận chuyển thông qua Canvanchuyen.com phải được pháp luật Việt Nam cho phép lưu thông, không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, vận chuyển.
Hoạt động thuê hoặc cho thuê xe vận chuyển hàng hóa thông qua dịch vụ do Canvanchuyen.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin cung cấp để tạo tài khoản trên ứng dụng của Canvanchuyen.com. Trong mọi trường hợp, Canvanchuyen.com có quyền xác minh thông tin mà khách hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là Canvanchuyen.com có thể đảm bảo thông tin khách hàng đã cung cấp là chính xác. Canvanchuyen.com sẽ không giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong trường hợp cung cấp không đúng các thông tin mà ứng dụng của Canvanchuyen.com yêu cầu khi đăng ký.
Ứng dụng Canvanchuyen.com là ứng dụng đóng vai trò trung gian giữa chủ hàng và đơn vị vận tải hàng hóa. Vì vậy, việc cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa phụ thuộc vào thỏa thuận được thiết lập giữa chủ hàng và đơn vị vận tải. Canvanchuyen.com không phải là một bên tham gia vào thỏa thuận đó.
 
4. Dịch vụ trên ứng dụng của Canvanchuyen.com
Canvanchuyen.com cung cấp thông tin về các chuyến hàng, chuyến xe và giải pháp kết nối giữa Chủ hàng và Chủ xe để thực hiện chu cầu của Chủ hàng và Chủ xe.
 
5. Quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị vận tải
5.1. Đơn vị vận tải có quyền
Trước khi đăng ký làm thành viên, đơn vị vận tải có quyền được Canvanchuyen.com cung cấp, giải đáp thông tin cần thiết có liên quan.
Được quyền yêu cầu Canvanchuyen.com cung cấp thông tin giao dịch của chủ hàng đã đặt chuyến xe của hoặc lựa chọn mình làm đơn vị trúng thầu vận chuyển hàng hóa.
Đề nghị chủ hàng giải thích, cung cấp chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa được thuê vận chuyển.
Từ chối vận chuyển hàng hóa khi có đủ thông tin cho thấy: việc vận chuyển hàng hóa không an toàn hoặc không hợp pháp.
Đơn vị vận tải là đối tác của Canvanchuyen.com được bảo mật thông tin đã cung cấp cho Canvanchuyen.com theo pháp luật hiện hành.

5.2. Đơn vị vận tải có nghĩa vụ
Chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin do đơn vị vận tải cung cấp cho Canvanchuyen.com
Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cho chủ hàng theo đúng thông tin (cam kết) đã cung cấp trên Canvanchuyen.com và Hợp đồng cụ thể (nếu có) với chủ hàng.
Giao hàng cho tổ chức, cá nhân được chủ hàng chỉ định làm người nhận hàng tại nơi đến.
Bồi thường thiệt hại cho chủ hàng nếu có lỗi làm mất mát, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận tải.
Ngay khi không thể cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa hoặc không thể cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa với chất lượng đúng như đã cung cấp trên Canvanchuyen.com và Hợp đồng cụ thể (nếu có) với chủ hàng, thì đơn vị vận tải có nghĩa vụ thông báo bằng điện thoại và văn bản/hoặc email) cho Canvanchuyen.com và chủ hàng để thương lượng giải quyết. Trong trường hợp trên, nếu gây thiệt hại cho chủ hàng hoặc Canvanchuyen.com, đơn vị vận tải có trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật.
Đơn vị vận tải sẽ không cùng chủ hàng hoặc bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho Canvanchuyen.com cũng như chất lượng dịch vụ của Canvanchuyen.com.
Phối hợp với Canvanchuyen.com giải quyết khiếu nại của chủ hàng về dịch vụ vận chuyển đã cung cấp.
 
6. Quyền và nghĩa vụ của chủ hàng
6.1. Chủ hàng có quyền
Được quyền yêu cầu Canvanchuyen.com cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân của đơn vị vận tải mà mình đã lựa chọn khi đặt chuyến xe hoặc lựa chọn làm đơn vị trúng thầu vận chuyển hàng hóa.
Được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa theo đúng thông tin đã cung cấp trên Canvanchuyen.com và Hợp đồng cụ thể (nếu có) với đơn vị vận tải.
Được quyền đánh giá về chất lượng dịch vụ vận chuyển đã sử dụng.
Được quyền yêu cầu Canvanchuyen.com và đơn vị vận tải giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại (nếu có).
Được bảo mật thông tin đã cung cấp cho Canvanchuyen.com theo pháp luật hiện hành.
6.2. Chủ hàng có nghĩa vụ
Chủ hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của (những) thông tin về chuyến hàng cần vận tải đã cung cấp cho Canvanchuyen.com.
Chủ hàng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu thuê vận chuyên.
Chủ hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho đơn vị vận tải về đặc tính (nếu có) của hàng hóa thuê vận chuyên và hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi thực hiện giao dịch vận tải.
Chủ hàng cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận hàng hóa đê đơn vị vận tải liên hệ và giao hàng.
Chủ hàng sẽ không sử dụng dịch vụ nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi, yêu cầu vận chuyên hoặc lưu trữ bất kỳ hàng hóa bị pháp luật cấm.
Chủ hàng sẽ không cùng đơn vị vận tải hoặc bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho Canvanchuyen.com cũng như chất lượng dịch vụ của Canvanchuyen.com.
Chủ hàng đóng gói đơn hàng, dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng.
Bồi thường thiệt hại cho đơn vị vận tải và Canvanchuyen.com nếu hủy hoặc thay đổi nội dung chuyến hàng sau thời điêm đã xác nhận về thỏa thuận thuê xe vận chuyển chuyến hàng.
Chủ hàng có nghĩa vụ thanh toán chi phí vận chuyển cho đơn vị vận tải theo đơn giá đã thỏa thuận giữa hai bên
 
7. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị chủ quản Canvanchuyen.com
7.1. Quyền của đơn vị chủ quản Canvanchuyen.com
- Được quyền thu thập, phân tích dữ liệu của (những) chủ hàng và đơn vị vận tải sử dụng ứng dụng Canvanchuyen.com, gồm:
Địa chỉ (IP - Internet Protocol) của người truy cập;
Thiết bị, trình duyệt người truy cập sử dụng;
Thời điểm, thời gian mỗi lần truy cập;
(Những) Dịch vụ của Canvanchuyen.com mà khách hàng đã truy cập, sử dụng;
- Được quyền thu thập, lưu trữ (những) thông tin mà chủ hàng, đơn vị vận tải tự nguyện cung cấp khi đăng ký làm thành viên và/hoặc cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Canvanchuyen.com.
- Được quyền thu thập, sử dụng thông tin mà người truy cập, chủ hàng, đơn vị vận tải tự nguyện cung cấp qua các đợt khảo sát trực tuyến đăng trên Canvanchuyen.com.
- Được quyền kiểm tra tính chính xác của thông tin về chuyến hàng/ chuyến xe do chủ hàng, đơn vị vận tải đề xuất đăng trên Canvanchuyen.com.
- Được quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt tư cách thành viên, đơn phương chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ trên Canvanchuyen.com với tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế này hoặc có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của Canvanchuyen.com hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Được đơn vị vận tải trả chi phí môi giới theo thỏa thuận hoặc Hợp đồng (nếu có) giữa đơn vị chủ quản Canvanchuyen.com và đơn vị vận tải.

7.2. Nghĩa vụ của đơn vị chủ quản Canvanchuyen.com
Giải đáp đầy đủ thông tin cho chủ hàng, đơn vị vận tải về hoạt động của Canvanchuyen.com. Hướng dẫn sử dụng chi tiết cho khách hàng về quy trình đặt chuyến xe vận tải.
Kiểm tra và cập nhật thường xuyên thông tin về chuyến xe/ chuyến hàng do chủ hàng, đơn vị vận tải đề nghị đăng tải trên Canvanchuyen.com.
Trung thực, khách quan khi truyền tải ý kiến, thông tin phản hồi giữa chủ hàng và đơn vị vận tải về chất lượng dịch vụ vận tải đã sử dụng.
Tiếp nhận thông tin, chủ trì phối hợp với đơn vị vận tải giải quyết khiếu nại của chủ hàng về dịch vụ vận tải đã được cung cấp thông qua Canvanchuyen.com.
Bảo mật thông tin do chủ hàng, đơn vị vận tải cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của Canvanchuyen.com, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Xử lý khiếu nại
Trường hợp có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải quyết.
Canvanchuyen.com sẽ hỗ trợ làm trung gian giải quyết khiếu nại giữa chủ hàng và đơn vị vận tải. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1. Khách hàng gửi hồ sơ nhận hỗ trợ thiệt hại.
Bước 2. Giám định thông tin từ hồ sơ.
Bước 3. Thông báo kết quả giám định và số tiền hỗ trợ cho khách hàng.
Bước 4. Giải đáp thắc mắc, khiếu nại (nếu có).
Bước 5. Thanh toán tiền hỗ trợ.
Bước 6. Lưu cơ sở dữ liệu.
Trường hợp khiếu nại về thái độ của đơn vị vận tải, Canvanchuyen.com sẽ góp ý và trao đổi với đơn vị vận tải và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của Canvanchuyen.com.

9. Chính sách về bồi thường
Chính sách bồi thường thiệt hại do đơn vị vận tải gây ra:
Nguyên tắc bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra khi thực hiện dịch vụ đồng thời lỗi thuộc về bên nào thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.
Chính sách bồi thường giá trị hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, thất thoát do đơn vị vận tải gây ra trong quá trình vận chuyển:
Trong vòng 3 ngày khi giao dịch hoàn thành, chủ hàng có quyền khiếu nại về đơn vị cung cấp dịch vụ. Canvanchuyen.com và đơn vị vận tải không chịu trách nhiệm cho hàng hoá trước khi chủ hàng bàn giao hoặc sau khi đơn hàng đã giao xong.
Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị hàng hóa bị mất, thất thoát, hư hỏng trong quá trình thực hiện vận tải.
Cơ sở xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp tương ứng với hàng hóa vận chuyển bị thiệt hại theo Biên bản bàn giao hàng hóa giữa chủ hàng và đơn vị vận tải.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, đơn vị vận tải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.

10. Điều khoản miễn trừ bồi thường thiệt hại
Chủ hàng không chứng minh được việc mất, thất thoát và hư hỏng của hàng hóa.
Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của chủ hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
Hàng hóa đã được bàn giao và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng hóa.
Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Chủ hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản hàng hóa dẫn đến việc hàng hóa bị hư hỏng.
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.
Trong trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do lỗi chủ hàng thì Canvanchuyen.com và đơn vị vận tải được miễn trách nhiệm bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do chủ hàng gây ra.

11. Chính sách bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân
Chính sách bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân chi tiết như sau:
Khách hàng có quyền yêu cầu Canvanchuyen.com kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc Canvanchuyen.com sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.
Canvanchuyen.com cam kết: Bảo mật thông tin của tất cả khách hàng. Trường hợp cần cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà chưa được quy định trong Quy chế này, Canvanchuyen.com chịu trách nhiệm xin ý kiến trực tiếp từng khách hàng và chỉ được cung cấp thông tin về từng khách hàng sau khi đã có email thể hiện sự đồng ý của chính khách hàng đó.
Mỗi khách hàng chỉ có thể truy cập vào tài khoản của mình bằng Tên Đăng Nhập (User name) và Mật Khẩu (Password) đã được Canvanchuyen.com cung cấp cho chính khách hàng đó. Canvanchuyen.com không chịu trách nhiệm nếu dữ liệu, thông tin cá nhân của người dùng đó bị sao chép, chỉnh sửa bởi tổ chức, cá nhân có được Tên đăng nhập và Mật mã tài khoản của người dùng do người dùng đã tự tiết lộ hoặc vô tình tiết lộ hoặc bị lấy cắp.
Tuy Canvanchuyen.com đã cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, tuy nhiên đây không phải là sự bảo đảm tuyệt đối bởi cơ sở dữ liệu của Canvanchuyen.com có thể bị tấn công, chiếm đoạt bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, ngay khi phát hiện bị tấn công, Canvanchuyen.com sẽ thực hiện đồng thời 02 việc:
Dùng biện pháp hiệu quả nhất để thoát khỏi sự tấn công của bên thứ ba.
Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp, xử lý kịp thời.
Khi đã thực hiện đầy đủ những việc trên, Canvanchuyen.com được xem là không vi phạm thỏa thuận với thành viên về việc bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng.

12. Điều khoản áp dụng
Luật áp dụng để quy định quyền và nghĩa vụ của chủ hàng, đơn vị vận tải, Canvanchuyen.com, giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có) là pháp luật Việt Nam.
Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch giữa chủ hàng và đơn vị vận tải phải được thương lượng để giải quyết, trường hợp không thể tự giải quyết thì 01 (một) trong các bên có quyền khởi kiện theo pháp luật tố tụng dân sự hiện hành.
Khi chủ hàng, đơn vị vận tải cấp thông tin để đăng ký tài khoản đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân đã đọc và đồng ý nội dung điều khoản và chính sách này.
Canvanchuyen.com quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế (gọi tắt là “điều chỉnh”) điều khoản và chính sách này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ trên Canvanchuyen.com. Trường hợp cần điều chỉnh, Canvanchuyen.com sẽ thông báo nội dung điều chỉnh trên Trang chủ Canvanchuyen.com trước 07 (bảy) ngày. Sau thời hạn đó, điều lệ và chính sách mới sẽ có hiệu lực.